Školní psycholog

Mgr. Lenka Běloušková

Pozice: psycholog
tel.: 603 141 070
Konzultační hodiny – pondělí a středa , po domluvě.

Činnosti, kterými se školní psycholog zabývá

Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémů.
Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémů dětí.
Depistáž a diagnostika specifických poruch učení u dětí (ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra).
Péče o žáky s poruchami pozornosti a problémy se soustředěním.
Práce s třídními kolektivy – diagnostika sociálního klimatu třídy, rozvoj pozitivních vztahů ve třídě a realizace intervenčního programu v případě problémů, konfliktů.
Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb.
Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky se specifickými poruchami učení a chování.
Poradenství při volbě povolání.
Poskytování krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky náročné situaci.

Nabídka aktivit, skupinových činností pro žáky (dle zájmu a kapacity) - realizuje školní psycholog nebo školní speciální pedagog

Reedukační skupiny pro žáky se specifickými poruchami učení (témata z českého jazyka, matematiky, rozvoj grafomotoriky, rozvoj čtenářských dovedností).

Skupiny zaměřené na rozvoj strategií učení, jak se učit (práce s textem, rozvoj paměti aj.).

Program pro rozvoj pozornosti KUPOZ (těžiště spočívá v individuální domácí práci rodiče s dítětem).

Skupiny pro žáky s obtížemi v soustředění, s impulzivitou zaměřené na rozvoj koncentrace pozornosti a vhodného chování i ve vztahu k vrstevníkům

Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností KUMOT (1. a 2. třída).

Relaxační cvičení a techniky psychohygieny.

Skupiny s prvky arteterapie pro rozvoj sebepoznání, sebedůvěry, porozumění emocím.

Programy primární prevence rizikového chování (různé oblasti).