Zápis do 1. třídy

Zápis k povinné školní docházce bude letošní rok probíhat kombinovanou formou.

 

Online zápis v aplikaci Zapisyonline :

Od 24. 3. 2022 na webové stránce školy bude možné vyplnit žádost o přijetí do 1. třídy nebo žádost o odklad. Po vyplnění žádost vygenerujete, vytisknete a s touto žádostí se dostavíte v daném termínu s dítětem do školy. Pokud nebudete mít možnost tisku, nevadí, vyplníte v den zápisu.

 

Termín zápisu:

7. 4. 2022 od 13.00 do 18.00

8. 4. 2022 od 13.00 do 17.00

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, kterým byl v roce 2021 povolen odklad začátku povinné školní docházky. K zápisu se děti dostaví v doprovodu svých zákonných zástupců.

 

Důležité doklady k zápisu dítěte do 1. třídy:

  1. Rodný list dítěte
  2. Občanský průkaz zákonného zástupce
  3. Cizinci – rodný list (přeložený do českého jazyka), pas, povolení k pobytu
  4. Rodiče, kteří budou žádat odklad, si přinesou k zápisu doporučující zprávu z PPP a od dětského lékaře
  5. Vygenerovanou žádost o přijetí dítěte do 1. třídy (není podmínkou).

 

Zákonní zástupci dětí, kterým byl pro školní rok 2020/2021 udělen odklad školní docházky, se také dostaví k zápisu. Nemohou-li se rodiče s dítětem k zápisu v řádném termínu dostavit, domluví si náhradní termín se zástupkyní ředitele školy Mgr. I. Žďárskou.

 

Kontakt: 605 427 267,251 091 658, ilona.zdarska@zstravnickova.cz

 

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. třídy. [ke stažení jako PDF]

Ředitelství základní školy otevírá ve školním roce 2022/2023 tři první třídy po 25 žácích, (v případě velkého počtu uchazečů 4 třídy).

  1. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy v době zápisu
  2. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, na území Prahy 13 v době zápisu
  3. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Chýnice (na základě dohody o vymezení školského obvodu uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí)
  4. Kritérium: dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné MČ hl. m. Prahy
  5. Kritérium: ostatní uchazeči

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem (ředitelkou) školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitele školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena uchazečům při zápisu do 1. třídy pro příslušný školní rok.

 

Školský obvod FZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744:

Bellušova                              

Drahelčická

Fantova

Holýšovská

Chlupova

Jeremiášova- (ostatní čísla popisná, která nespadají pod ZŠ Brdičkova, ZŠ Janského, ZŠ Kuncova)

K Chabům

K Jinočanům

K Náplavce

K Řeporyjím

Ke Studni

Mirešická

Na Klínech

Nad Brůdkem

Neustupného

Oistrachova

Otavova

Pod Náplavkou

Pod Vrškem

Podle Lomu

Poncarova

Pražský okruh

Smíchovská

Trávníčkova

U Hasičské zbrojnice

V Brůdku

+ obec Chýnice

 

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy dle svého výběru.