Projekty EU

Modernizace zařízení a vybavení škol MČ Praha 13

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na specifické vzdělávací potřeby žáků. Dojde k obnově školních dílen, venkovní učebny i k posílení vnitřní konektivity za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Šablony II.

V Evropě se neztatíme

Školní obědy dostupné pro každé dítě III.

Čerstvý vítr z hor

Škola je zapojená jako partner do projektu Čerstvý vítr z hor, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000509 spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Co škole projekt přinese?

• Materiály pro inspiraci
• Vzdělávání pedagogů
• Exkurze, stáže, účast na konferencích
• Sdílení zkušeností mezi školami
• Finanční prostředky pro aktivní pedagogy
• Prestiž a propagaci školy
• Vybavení

 

Naše škola získala vybavení:

• Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd ( 5 kusů )
• Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle konceptu STEM (5 kusů)
• Roboty typu Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů programování (2 kusy)
• Stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování (2 kusy)
• Mobilní dotykové zařízení typu tablet (5 kusů)
• Badatelský batůžek – sada pomůcek pro BOV
• Výukové krabice – praktická sada pomůcek popisující témata les, půda, ptáci

 

Celkem rozpočet projektu: 477.770,-Kč.

 

Cílem projektu je vytvoření sítě Center kolegiální podpory (CKP), která budou organizovat projektová odpoledne. Ta jsou určena pedagogům všech typů škol, dalším pracovníkům ve vzdělávání a široké veřejnosti (rodičům…).

 

Naši práci budeme rádi prezentovat zájemcům z řad okolních škol.

 

PaedDr. František Hanzal

Šablony pro základní školu Trávníčkova 1744

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002848

 

Příjemce: Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744, příspěvková organizace

 

Projekt je realizován z výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP.

 

Doba realizace projektu: 1.1.2017 – 31.12.2019

 

Výše finanční dotace: 1.167.886,-Kč

 

Od počátku roku 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu Šablony pro základní školu Trávníčkova 1744. Cílem výzvy je podpořit základní školu formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání našich pedagogických pracovníků a pomůže škole při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního psychologa a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) podpoří i klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem. Do doučování žáků je zapojeno 5 učitelů od ledna 2017 a činnost doučovacích skupin bude probíhat po celý školní rok 2017/2018. Od září 2017 zahájil činnost i zájmový lub zábavné logiky a deskových her. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, jehož pracovnicemi je výchovná poradkyně, školní psycholožka pro I. stupeň, školní psycholožka a preventista pro II. stupeň a speciální pedagožka.

 

PaedDr. František Hanzal, ředitel školy