NAŠE TŘÍDA 4.B

Mgr. Eva Křivanová

Aktuality

7.1.2019 / 3. B

Bruslení

Od 10.1.chodíme opět bruslit. Odchod v 7.45 ( na nikoho se nečeká). - nezapomenout tepé oblečení, helmu, pevné rukavice, pití...
Číst více
9.12.2018 / 3. B

Mikuláš

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více
Domácí úkoly  pro nemocné
Vždy doplnit učivo v pracovních sešitech. (zadáno u jednotlivých předmětů)
ČJ   slovní druhy, základní skladební dvojice, stavba slova ( kořrn, předpona, přípona, koncovka, předpona a předložka, předpony vz, roz, bez,
psaní bě/ bje, vě, podstatná jména rodu středního, vzory středního rodu, vzory ženského a mužského rodu, skloňování podstatných jmen
M    násobení a dělení, velká násobilka, písemné násobení, písemé sčítání a odčítání, rovnice – prostředí Děda Lesoň, sudá a lichá čísla ,numerace do 1000 000,    písemné násobení dvouciferným číslem, písemné dělení se zbytkem i beze zbytku, rovnice, zlomky, sčítání zlomků se společným jmenovatelem, převádění zlomků
ČJS   VL –  Povrch a vodstvo ČR  – Ekosystémy  Dějepis – Lucemburkové, Karel IV., Václav IV, Zikmund
AJ    učit slovíčka a fráze ( vyslovovat i psát) – úkoly sormova@zstravnickova.cz, sauerova@zstravnickova.cz

Co se učíme

Český jazyk

Učivo : Slovní druhy, mluvnicé kategorrie podstatných jmen a sloves, stavba slova, psaní předložek a  předpon, předpony vz, roz, bez,
bě/ bje, vě/ vje a pě, vzorec souvětí. Podstaná jména rodu středního, ženského a mužského. Vzory středního, ženského rodu a mužského rodu.
Koncovky podstatných jmen.
Učebnice : do str.
Pracovní sešit  – červený : do str.43
Draci – pracovní sešit : do str.32
Čítanka :   četba –  Staré pověsti české, práce s naučným textem.

 

 

       Matematika
      Učivo : Násobení a dělení, matematická prostředí, písemné násobení, indická násobilka,  velká násobilka, násobilkové čtverce, dělení se zbytkem, rovnice
                 Numerace do 1 000 000, sudá  lichá čísla, násobení dvojciferným číslem v oboru do 10 000, dělení jednociferným číslem v oboru do 10 000.
               Písemné dělení se zbytkem i beze zbytku, rovnice, zlomky, sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem.

          Geometrie – vzájemná poloha přímek ( kolmice, různoběžky, rovnoběžky), konstrukce trojúhelníku, kružnice, kruh, převody jednotek délky
          Učebnice : do str.
          Pracovní sešit  : do str.vybíráme cvičení dle potřeby, dokončujeme I.díl PS
          Početník : do str. 32

        

         Člověk a jeho svět

            Vlastivěda ( ÚT)
             Učivo : Povrch a vodstvo ČR
            Učebnice : do str.
             Pracovní sešit : do str.17
             Přírodověda  (ST)
             Učivo : Ekosystémy
            Učebnice : do str.16
            Pracovní sešit : str.
            Dějiny (ČT)
             Učivo : Lucemburkové, Karel IV., Václav IV. a Zikmund
             Učebnice : do str.36
             Pracovní sešit: nemáme

 

     Anglický jazyk

Učebnice – str. 10
Pracovní sešit – do str.11 + pracvní listy
Pracovní listy
Lekce U2 – My family, numbers 0 – 100
Probrané učivo: spelling+alphabet, my, your, his, her pen, dny v týdnu

 

 

 

 

Rozvrh hodin

4. B

 12345
PoČjMVvVvČj
ÚtČjTvSMAjČJS
StInfPČJSMČjPv
ČtČjTvSMAjČJS
ČjInfPMHvČj