NAŠE TŘÍDA 4.B

Mgr. Eva Křivanová

Aktuality

1.4.2019 / 3. B

Třídní schůzky

Dne 16.4.2019 od 17.00 třídní schůzky.
Číst více
1.4.2019 / 3. B

Ředitelské volno

Ředitelské volno dne 9.4.2019.  ( odstávka vody)
Číst více
1.4.2019 / 3. B

Zkrácená výuka

Dne 4. a 5. 4. 2019  máme výuku do 11.40 ( zápis do první třídy).
Číst více
9.12.2018 / 3. B

Mikuláš

Nenech to být!

Necítí se někdo ve třídě dobře? Ubližuje někdo tobě, nebo tvým spolužákům? Upozorni na to rychle a anonymně zde: http://www.nntb.cz/s/299f67e  

Čtěte více
Domácí úkoly  pro nemocné
Vždy doplnit učivo v pracovních sešitech. (zadáno u jednotlivých předmětů)
ČJ   slovní druhy, základní skladební dvojice, stavba slova ( kořrn, předpona, přípona, koncovka, předpona a předložka, předpony vz, roz, bez,
psaní bě/ bje, vě, podstatná jména rodu středního, vzory středního rodu, vzory ženského a mužského rodu, skloňování podstatných jmen, koncovky podstatných jmen, věta jednoduchá, souvětí, základní sladební dvojice, vzorec souvětí
M    násobení a dělení, velká násobilka, písemné násobení, písemé sčítání a odčítání, rovnice – prostředí Děda Lesoň, sudá a lichá čísla ,numerace do 1000 000,    písemné násobení dvouciferným číslem, písemné dělení se zbytkem i beze zbytku, rovnice, zlomky, sčítání  a odčítání zlomků se společným jmenovatelem,sčítání a odčítání zlomků s odlišným jmenovatelem, slovní úlohy
ČJS   VL –  Průmysl a nerostné bohatství ČR – Horniny a nerosty Dějepis – Doba pohusitská
AJ    učit slovíčka a fráze ( vyslovovat i psát) – úkoly sormova@zstravnickova.cz, sauerova@zstravnickova.cz

Co se učíme

Český jazyk

Učivo : Slovní druhy, mluvnicé kategorrie podstatných jmen a sloves, stavba slova, psaní předložek a  předpon, předpony vz, roz, bez,
bě/ bje, vě/ vje a pě, vzorec souvětí. Podstaná jména rodu středního, ženského a mužského. Vzory středního, ženského rodu a mužského rodu.
Koncovky podstatných jmen. Věta jednoduchá, souvětí. Vzorec souvětí.
Učebnice : do str.103
Pracovní sešit  – červený : do str.52
Draci – pracovní sešit : opakování , dokončujeme
Čítanka :   četba – Čtení s porozuměním.

 

 

         Člověk a jeho svět

            Vlastivěda ( ÚT)
             Učivo : Průmysl a nerostné bohatství ČR, Ochrana přírody
            Učebnice : do str.39
             Pracovní sešit : do str. 25
             Přírodověda  (ST)
             Učivo : Horniny, nerosty, vlastnosti látek
            Učebnice : do str.51
            Pracovní sešit : str.28
            Dějiny (ČT)
             Učivo :  Pohusitské období
             Učebnice : do str.49
             Pracovní sešit: nemáme

 

     Anglický jazyk

 

 

 

       Matematika
      Učivo : Násobení a dělení, matematická prostředí, písemné násobení, indická násobilka,  velká násobilka, násobilkové čtverce, dělení se zbytkem, rovnice
                 Numerace do 1 000 000, sudá  lichá čísla, násobení dvojciferným číslem v oboru do 10 000, dělení jednociferným číslem v oboru do 10 000.
               Písemné dělení se zbytkem i beze zbytku, rovnice, zlomky, sčítání a odčítání zlomků se společným jmenovatelem i s odlišným jmenovatelem.Slovní úlohy.

 


          Geometrie – vzájemná poloha přímek ( kolmice, různoběžky, rovnoběžky), konstrukce trojúhelníku, kružnice, kruh, převody jednotek délky, obsah a obvod    geometrických tvarů pomocí čtvercové sítě.
          Učebnice : do str. 69
          Pracovní sešit  : do str. 21  (vybíráme cvičení dle potřeby )
          Početník : do str. dokončujeme

        

Rozvrh hodin

4. B

 12345
PoČjMVvVvČj
ÚtČjTvSMAjČJS
StInfPČJSMČjPv
ČtČjTvSMAjČJS
ČjInfPMHvČj